Title VI Notice

Title VI and Free Language Assistance


FREE LANGUAGE ASSISTANCE

The Solano Transportation Authority offers free document translation services and live interpreters for public meetings upon request. You can request assistance by calling 707-399-3239. Please allow at least three days for a formal response and up to 10 days for document translation. We will make every effort to arrange for assistance as soon as possible.

TITLE VI CIVIL RIGHTS ACT OF 1964

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of race, color, or national origin in any program or activity receiving federal financial assistance. If you believe your rights according to Title VI have been violated and you have been subjected to discrimination, please call the Solano Transportation Authority Title VI Officer, Brandon Thomson or Nick Burton, at 707-424-6075.

Complaints should be filed as close to the date of the alleged discrimination as possible, but no later than 180 days from the date Complainant becomes aware, or should have become aware of the alleged discrimination. You may also download the STA Title VI Complaint Form (July 2017, 92kb PDF) and submit it by mail, fax or email.

English Documents

back to top


AYUDA GRATUITA

La Autoridad de Transporte de Solano ofrece servicios gratuitos de traducción de documentos e intérpretes en vivo para las reuniones públicas bajo solicitud. Puede solicitar asistencia llamando al 707-399-3239. Por favor calcule al menos tres días para una respuesta formal y hasta 10 días para la traducción de documentos. Haremos todo lo posible para organizar la ayuda tan pronto como sea posible.

TÍTULO VI LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. Si usted cree que sus derechos de acuerdo con el Título VI han sido violados y que ha sido discriminado, por favor llame a la funcionaria de Acción Afirmativa de la Autoridad de Transporte de Solano, Brandon Thomson or Nick Burton, al 707-424-6075.

Las quejas deben ser presentadas tan cerca de la fecha de la supuesta discriminación como sea posible, pero no más de 180 días después de la fecha en que el que presenta la queja se enterara, o debió haberse enterado de la supuesta discriminación. Usted también puede descargar el Formulario de Queja VI STA Título (julio de 2017, 92kb PDF) y enviarlo por correo, fax o correo electrónico.

Los documentos traducidos se pueden encontrar aquí (enlaces a página separada)

ESPAÑOL Documentos

back to top


免费语言协助

Solano交通管理局应要求可为公众会议提供免费的文件翻译和现场口译员服务。您可以拨打 707-399-3239 请求协助。正式回应请给予至少三天时间,文件翻译需最多十天时间。我们将尽一切努力,尽快安排协助。

1964年民权法案第六章

1964年民权法案第六章禁止因种族﹑肤色或原国籍的理由在接受联邦经济资助的任何计划或活动中受到歧视。按照第六章的规定,如果您认为您的权利受到侵犯以及您遭到歧视,请致电给Solano交通管理局平权行动官员Brandon Thomson or Nick Burton,电话707-424-6075

投诉应在尽可能靠近歧视指控的日期提交,但是要在知悉投诉日期或知悉歧视指控日期的180天内提交。您也可以下载STA第六章投诉表格(2017年7月,92kb PDF格式),并通过邮寄﹑传真或电邮提交。

翻译文件可以在这里找到(链接到另一个页面)

中文文件

back to top


TRỢ GIÚP THÔNG DỊCH MIỄN PHÍ

Cơ quan Giao thông Vận tải Solano cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu miễn phí và phiên dịch trực tiếp cho các cuộc họp công cộng theo yêu cầu. Bạn có thể yêu cầu được trợ giúp bằng cách gọi 707-399-3239. Xin cho phép ít nhất ba ngày để nhận được trả lời chính thức và lên tới 10 ngày đối với yêu cầu thông dịch tài liệu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thu xếp các sự trợ giúp càng sớm càng tốt.

TIÊU ĐỀ VI CỦA ĐẠO LUẬT DÂN QUYỀN 1964

Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 cấm phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia trong bất cứ chương trình hoặc sinh hoạt nào nhận được hỗ trợ tài chính của liên bang. Nếu bạn tin rằng các quyền của mình theo Tiêu đề VI đã bị vi phạm và bạn đã phải chịu sự phân biệt đối xử, xin vui lòng gọi cho Viên chức về Hành động Tích cực của Sở Giao thông Vận tải Solano Brandon Thomson or Nick Burton, tại số 707-424-6075.

Khiếu nại phải được nộp càng gần ngày xẩy ra sự phân biệt đối xử càng tốt, nhưng không được muộn hơn 180 ngày kể từ ngày người khiếu nại biết được về sự phân biệt đối xử. Bạn cũng có thể tải về Mẫu Đơn Khiếu nại STA Tiêu đề Mẫu Đơn Khiếu Nại VI (tháng 7 năm 2017, 92kb PDF) và nộp qua đường bưu điện, fax hoặc email.

Tài liệu dịch có thể được tìm thấy ở đây (liên kết đến các trang riêng biệt)

VIỆT Tài liệu

back to top


LIBRENG TULONG SA LENGGUWAHE

Ang Pangasiwaan ng Transportasyon ng Solano (Solano Transportation Authority) ay nag-aalok ng mga libreng serbisyo sa pagsasalin ng dokumento at mga live interpreter para sa mga pampublikong pagpupulong kapag hiniling. Maaari kayong humiling ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 707-399-3239. Mangyaring maglaan ng hindi bababa sa tatlong araw para sa isang pormal na tugon at hanggang sa 10 araw para sa pagsasalin ng dokumento. Sisikapin naming maayos ang kailangang tulong sa lalong madaling panahon.

Pamagat VI ng Karapatang Sibil Batas ng 1964

Pamagat VI ng Karapatang Sibil Batas ng 1964 Ipinagbabawal ng diskriminasyon batay sa lahi, kulay, o bansang pinagmulan sa anumang programa o aktibidad sa pagtanggap ng mga pederal na pinansiyal na tulong. Kung naniniwala ka na ang iyong mga karapatan ayon sa Pamagat VI Nai-lumabag at ikaw ay sumailalim sa diskriminasyon, mangyaring tawagan ang Solano Transportasyon Authority positibong Action Officer, Brandon Thomson or Nick Burton, sa 707-424-6075.

Ang Titulo VI ng Batas ng Karapatang Sibil ng 1964 ay ipinagbabawal ang diskriminasyon batay sa lahi, kulay, o bansang pinagmulan sa anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng mga pederal na pinansiyal na tulong. Kung naniniwala kayo na ang inyong mga karapatan ayon sa Titulo VI ay nilabag at sumailalim kayo sa diskriminasyon, mangyaring tawagan ang Solano Transportation Authority Affirmative Action Officer, Janet Adams, sa 707-424-6075. Ang mga reklamo ay dapat isampa ng hangga’t maaari malapit sa petsa ng paratang na diskriminasyon, ngunit hindi lalampas sa 180 araw mula sa petsa na ang Nagrereklamo ay nalalaman, o dapat na malaman ang paratang na diskriminasyon. Maaari rin ninyong i-download ang STA Pamagat VI Form ng Reklamo(Hulyo 2017, 92kb PDF) at isumite ito sa pamamagitan ng koreo, fax o e-mail.

Ang isinaling mga dokumento ay makikita rito (mga link sa hiwalay na pahina)

Pilipino Dokumento

back to top